Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

  Administratorem danych jest Super Bites sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Racławickiej 6/22 w Warszawie, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000760804, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5213848834, REGON: 381953621,. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez serwis internetowy glodnywilknatropie.pl ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie serwisu internetowego.

 3. Jak dbamy o dane osobowe

  Administrator serwisu internetowego www.glodnywilknatropie.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

  1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
  6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

   W ramach środków wymienionych powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), certyfikat SSL na stronach serwisu internetowego – na których podawane są dane osobowe, szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności serwisu Internetowego, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.

   Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające serwis Internetowy, ale również klientów, którzy udostępnili administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: – witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

   Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych. – aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych.

 4. Jaki jest zakres i cel zbierania danych osobowych

  Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w serwisie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
  Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:

  1. Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,
  2. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,
  3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
  4. Przyjmowanie i realizacja zwrotów towaru,
  5. Prezentowaniem reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach serwisu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera,
  6. Wiadomości e-mail z polecanymi produktami,
  7. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności serwisu Internetowego,
  8. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych,
  9. Prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 5. Jakie dane przetwarzamy

  Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności, siedziby – jeżeli jest inny niż adres dostawy – nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze serwisu internetowego.

  Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji lub zwrotu/wymiany.

 6. Jak udostępniamy dane osobowe

  W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić serwis internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne w serwisie internetowym oraz stacjonarnym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

  Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

 7. Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z serwisu internetowego, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

  Po skasowaniu konta przez Klienta są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa serwisu internetowego; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

  W każdym przypadku:

  • dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,
  • dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
 8. Jakie są prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

  Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

   Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych serwisu internetowego. W przypadku kontaktów, o których mowa w/w paragrafie, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

 9. Jaka jest możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

  Podanie danych osobowych przez Klienta serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego serwisu na przykład do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczeniu Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w serwisie internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 10. Logi serwera

  Podczas każdej wizyty na stronach serwisu internetowego glodnywilknatropie.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

  Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika serwisu internetowego glodnywilknatropie.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz serwis internetowy glodnywilknatropie.pl.

 11. Jaka jest polityka plików cookies

  Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając z serwisu internetowego glodnywilknatropie.pl wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

 12. Co to są pliki cookies

  Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

 13. Jakie są pliki cookie używane przez glodnywilknatropie.pl

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego,
  • „serwisowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz potrzebne do wyświetlenia osobie odwiedzającej poprawnej wersji strony serwisu internetowego,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętywanie dodanych do koszyka produktów itp.
 14. Jakie są pliki cookie podmiotów trzecich

  • “analityczne” Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja (opt-out),
  • “reklamowe” pliki zapisywane przez firmy lub usługi realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe tj: DoubleClick.net, Facebook.com, Google.com, usefomo.com, onesignal.com,
  • “kontaktowe” pliki zapisywane przez firmę obsługującą system realizujący kontakt z klientem poprzez e-mail naszego serwisu info@glodnywilknatropie.pl

   Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć nastronach internetowych tych podmiotów.

 15. Jak wygląda proces zarządzania plikami cookie

  Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie internetowym, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu internetowego.

 16. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki Prywatności serwisu glodnywilknatropie.pl

  Niniejsza wersja Polityki Prywatności serwisu glodnywilknatropie.pl obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Ważny komunikat serwisu glodnywilknatropie.pl

Wszystkie treści opublikowane na www.glodnywilknatropie.pl mają wartość wyłącznie informacyjną. W żadnym wypadku nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej, psychologicznej, prawniczej ani też żadnej innej.