Regulamin akcji Nagrody za Tropy

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem akcji „Nagrody za tropy”, zwanego dalej „Akcją”, jest Super Bites sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7D/57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000760804, NIP: 5213848834, ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 Warszawa; www.glodnywilknatropie.pl, e-mail: auu@glodnywilknatropie.pl , zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Akcja objęta niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, jest prowadzona pod nazwą „Nagrody za tropy”.
  3. Akcja rozpoczyna się w dniu 15.09.2019 r. i trwać będzie do 8.12.2019 r.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14-dniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Marki Głodny Wilk Na Tropie.
  5. Dla potrzeb Programu przyjęto następujące definicje:

   • Nagroda – towar, na który Uczestnik będzie mógł wymienić wycięte tropy, wskazany w Katalogu Nagród, o wartości wskazanej w Katalogu Nagród.
   • Katalog Nagród – lista Nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Akcji, zawierająca nazwy i fotografie elementów rzeczowych Nagród oraz wskazanie liczby Tropów, jakimi dysponować musi Uczestnik, aby otrzymać daną Nagrodę. Pełną listę nagród stanowi (Załącznik nr 2).
   • Tropy – tropy posiadane przez Uczestników Programu wynikające z zakupu określonych Produktów Marki Głodny Wilk Na Tropie.
   • Regulamin – niniejszy regulamin Programu „Nagrody za Tropy”.
   • Strona Internetowa marki Głodny Wilk Na Tropie – serwis internetowy o adresie www.glodnywilknatropie.pl
   • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Programie na warunkach określonych Regulaminem.
   • Wartość Tropów – liczba Tropów posiadanych przez Uczestnika wynikająca z zakupu określonych Produktów marki Głodny Wilk Na Tropie
   • Produkty Marki Głodny Wilk Na Tropie – grupa produktów, których zakup gwarantuje posiadanieTropów na zasadach określonych w Regulaminie. Pełna lista produktów objętych programem zwanych dalej („Produkty”) stanowi Załącznik nr 1.
   • Formularz Zamówienia Nagrody – formularz, który Uczestnik musi wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną, w celu zamówienia konkretnej Nagrody Załącznik nr 3.
 2. Uczestnicy

  1. Akcja jest skierowana dla Klientów indywidualnych dokonujących zakupów Produktów marki Głodny Wilk Na Tropie w sklepach stacjonarnych oraz internetowych prowadzących sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne. W Akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Uczestnik może brać udział w Akcji tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniuna inne osoby.
  4. Uczestnik przed wypełnieniem i wysłaniem Formularza Zamówienia Nagrody zapoznaje się z Regulaminem oraz oświadcza, iż zgadza się na jego treść.
 3. Zasady udziału w akcji

  1. Uczestnik Akcji wycina Tropy z opakowań zakupionych Produktów marki Głodny Wilk Na Tropie, dokonanych w placówkach prowadzących sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przeliczając zakupiony Produkt marki Głodny Wilk Na Tropie na Tropy zgodnie z następującymi zasadami przedstawionymi w Załączniku nr 2.
  2. Po uzbieraniu Wartości Tropów odpowiadającej wybranej Nagrodzie, Uczestnik przesyła Formularz Zamówienia Nagrody w formie pisemnej wraz z oryginalnymi, wyciętymi Tropami z opakowań Produktów marki Głodny Wilk Na Tropie, które są potwierdzeniem zakupu konkretnych produktów.
  3. Tropy i Formularz Zamówienia Nagrody muszą zostać przesłane na adres:
   Głodny Wilk Na Tropie
   Leśna Skrytka nr 20
   02-696 Warszawa 113
  4. Ewentualna różnica Tropów wynikająca z przesłanych oryginalnych Tropów, a ilością Tropów niezbędnych do otrzymania zdeklarowanej w Formularzu Zamówienia Nagrody przepada i nie jest zwracana Uczestnikowi w jakiejkolwiek formie.
  5. Tylko prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia Nagrody zostanie zaakceptowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza Zamówienia Nagrody Uczestnika w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, brak wybrania Nagrody, brak wyrażenia stosownych zgód, brak podpisu pod Formularzem Zamówienia Nagrody, podejrzenie nadużycia. Wyłącznie na pisemne żądanie Uczestnika, Organizator poinformuje osobę składającą Formularz Zamówienia Nagrody o fakcie jego odrzuceniu i/lub o przyczynach takiego odrzucenia.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby. Podanie prawdziwych danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie i uzyskania Nagrody.
 4. Nagrody i zasady przyznawania nagród w akcji

  1. Uczestnik Akcji może wymieniać Tropy wyłącznie na Nagrody zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną w Katalogu Nagród, który stanowi Załącznik nr 2. Nagrodami w Akcji są:

   • Pacynka na rękę Głodny Wilk Na Tropie:
    50 sztuk
   • Zestaw Tropiciel w Lesie:
    Lupa Tropiciela, Dziennik Tropiciela, Elementarz Tropiciela
    50 zestawów
   • Zestaw Sprytny Tropiciel:
    Teczka na zadania Sprytny Tropiciel, Przybornik z kredkami, Bawełniana torba z nadrukiem

    50 zestawów
   • Zestaw Tropiciel w Szkole:
    Śniadaniówka Tropiciela, 6 x Sprytna Przekąska Głodny Wilk Na Tropie 15 g, Plecak Tropiciela, Naklejki

    50 zestawów
  2. Liczba tropów dla poszczególnych nagród jest następująca:

   • Pacynka na rękę Głodny Wilk Na Tropie – 1 szt. za 60 tropów,
   • Zestaw Tropiciel w Lesie: Lupa Tropiciela, Dziennik Tropiciela, Elementarz Tropiciela – 1 zestaw za 30 tropów,
   • Zestaw Sprytny Tropiciel: Teczka na zadania Sprytny Tropiciel, Przybornik z kredkami, Bawełniana torba z nadrukiem – 1 zestaw za 40 tropów,
   • Zestaw Tropiciel w Szkole: Śniadaniówka Tropiciela, 6 x Sprytna Przekąska Głodny Wilk Na Tropie 15 g, Plecak Tropiciela, Naklejki – 1 zestaw za 50 tropów.
  3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród o możliwie zbliżonej wartości w przypadku wyczerpania zapasów i dosłanie ich w późniejszym terminie, na co Uczestnik Akcji niniejszym wyraża zgodę oraz nie będzie z tego powodu kierował żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
  4. Wygląd Nagród może się różnić od prezentowanego w aktualnym Katalogu Nagród. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w Katalogu Nagród lub innych wszelkich materiałach opublikowanych przez Organizatora wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  5. Wybrane przez Uczestników Akcji nagrody zostaną dostarczone pocztą pod wskazany w Formularzu Zamówienia Nagrody adres, w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia Nagrody i Tropów, chyba że konieczna okaże się weryfikacja okoliczności, o których mowa w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu.
  6. Na wskazany w Formularzu Zamówienia Nagrody adres e-mail Organizator wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia Nagrody.
  7. Dostarczenie Nagrody odbywa się na koszt i rachunek Organizatora.
  8. Nagroda:

   • która nie zostanie odebrana przez Uczestnika,
   • której odbioru Uczestnik odmówił,
   • której potwierdzenia odbioru Uczestnik odmówił,

    przepada, a Uczestnik niniejszym traci prawo do żądania wydania Nagrody w późniejszym terminie oraz nie będzie zgłaszał przeciwko Organizatorowi żądnych roszczeń z tym związanych.

 5. Reklamacje dotyczące nagród

  1. W momencie dostarczenia Nagród Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik informuje o fakcie Organizatora mailowo auu@glodnywilknatropie.pl.
  2. Reklamacje Z POWODU USZKODZENIA Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik może zgłaszać w terminie 3 dni od dnia otrzymania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien zgłosić reklamację mailowo auu@glodnywilknatropie.pl.
  3. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej, nie będą rozpatrywane.
  4. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z Formularzem Zamówienia Nagrody, Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona w aktualnym Katalogu Nagród. Jeżeli Nagroda nie będzie figurowała w aktualnym Katalogu Nagród, Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z Formularzem ZamówieniaNagrody na inną Nagrodę o takiej samej Wartości Punktowej, wybraną przez Uczestnika z aktualnego Katalogu Nagród.
 6. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w Formularzu Zamówienia Nagrody oraz innych danych Uczestnika niezbędnych do realizacji Programu jest Super Bites sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7D/57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000760804, NIP: 5213848834 (ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 Warszawa.
  2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:

   • realizacji Akcji,
   • w celach prowadzenia badań statystycznych oraz
   • w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów/usług Organizatora.
  3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w tych celach na zasadzie dobrowolności, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Programu.
  4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, Organizator może przetwarzać dane osobowe dla celów analityki biznesowej, tj. automatycznego przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją Programu, w celu ustalenia osobistych preferencji i zachowań zakupowych na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania indywidualnej oferty marketingowej.
  5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, Organizator może przetwarzać dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez podmiotów współpracujących z Organizatorem – partnerów handlowych Organizatora – a także na podstawie odpowiednich umów przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizowaniu ww. akcji promocyjnych i marketingowych.
  6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, innej niż zgody, o których mowa w punkcie 6.4 i 6.5 powyżej, Organizator może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, ze zm.), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika adres e-mailowy lub numer telefonu. W celu otrzymywania od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną niezbędne jest podanie przez Uczestnika numeru telefonu lub adresu e-mail. Szczegółowe zasady przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną określa Polityka Ochrony Prywatności Organizatora.
  7. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych produktów lub usług oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Uczestnikom przysługuje również prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody, o której mowa w punkcie 6.4. (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu analityki biznesowej).
  8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Nagród lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Marki Głodny Wilk Na Tropie pod adresem www.gwnt.pl/regulamin.
  2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Akcji podlegały będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
  3. Dane adresowe organizatora:
   SUPER BITES sp.z o.o.
   Ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 Warszawa
   e-mail: tropiciele@gwnt.pl

Załączniki:

Załącznik numer 1

Produkty marki Głodny Wilk Na Tropie biorące udział w Akcji „Nagrody za Tropy”

Załącznik numer 2

Nagrody i zasady przyznawania nagród w Akcji „Nagrody za Tropy”