Rodo Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) SUPER BITES Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPER BITES Sp. z o.o., ul. Racłwicka 6/22, 02-601 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Super Bites sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@superbites.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania czynności niezbędnych do zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń, umożliwienie kontaktu w celu wykonania i rozliczenia umowy). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b/c/f/ ww. Rozporządzenia. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes Administratora, który musi posiadać kontakt do Pani/Pana, aby mieć możliwość zawarcia lub wypełnienia i rozliczenia zawartej umowy.
 5. Odbiorcą danych jest ww. Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępniane z branży IT lub obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator oraz swoim dostawcom w celu realizacji i rozliczeń zamówień składanych przez klientów.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania, wykonania, rozliczenia i skutecznego rozwiązania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Administratorem umowy albo okres realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie krótszy niż 10 lat od udostępnienia danych Administratorowi.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.
 11. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem danych oraz uniemożliwienie kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Dane kontaktowe:

Super Bites Sp z o.o.
ul. Cybernetyki 7D/57
02-677 Warszawa
NIP 5213848834
KRS 0000760804
REGON 381953621
E-MAIL iod@superbites.pl