Regulamin akcji Śniadaniówka za Grosz

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady promocji (dalej: “Promocja”, której organizatorem jest Super Bites spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy X, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000760804, REGON: 381953621, NIP: 5213848834
  2. Przedsprzedaż obowiązuje i prowadzona jest w dniach od 23 września 2019 r. do 14 października 2019 r.
  3. Promocja dotyczy umów zawieranych na terenie Polski.
  4. Promocja obowiązuje i dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym pod adresem internetowym: www.glodnywilknatropie.pl
 2. Definicje

  1. Towar promocyjny – asortyment dostępny w Promocji i sprzedawany w sklepie internetowym pod adresem internetowym: www.glodnywilknatropie.pl
  2. Uczestnik – przez Uczestnika należy rozumieć́ podmiot, który dokona zakupu towaru promocyjnego w ilości minimum 6 sztuk 7paków Głodny Wilk na Tropie oraz zaakceptuje niniejszy regulamin.
  3. Pudełko śniadaniowe – Pudełko śniadaniowe o wartości 1gr brutto dodawane do każdego zamówienia 7paków w ilości minimum 6 sztuk złożonego w sklepie online internetowym pod adresem internetowym: www.glodnywilknatropie.pl
 3. Zasady Promocji

  1. W dniach od 23.09.2019 r. do 14.10.2019 r. w sklepie online prowadzona będzie Promocja, w ramach której do każdego zamówienia towaru promocyjnego w ilości minimum 6 sztuk będzie dodawane pudełko śniadaniowe o wartości 1gr.
  2. Klient ma prawo zrezygnować z zakupu za 1gr brutto pudełka śniadniowego poprzez usunięcie go z koszyka w trakcie składania zamówienia.
  3. Pudełka śniadnaiowe będą dołączane do zamówień do momentu wyczerpania zapasów – w sytuacji kiedy zapas pudełek śniadniowych ulegnie wyczerpaniu, klienci którzy złożą zamówienie zostaną o tym fakcie poinformowani – będą mogli podjąć decyzję do co podtrzymania lub rezygnacji z ze złożonego zamówienia.
  4. W przypadku wysyłki zamówień w Promocji w sklepie online doliczany jest dodatkowo koszt przesyłki wysyłki.
  5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapisanie się do newslettera dostępnęgo na stronie internetowej www.glodnywilknatropie.pl
  6. Promocja prowadzona jest wyłącznie w formie online, na stronie internetowej organizatora www.glodnywilknatropie.pl
  7. Zamówienie według zasady Promocji oznacza zgodę Klienta na oczekiwanie na towar, aż do chwili dostarczenia go do Organizatora.
  8. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, udostępnianymi przez Organizatora m.in. Klubem Głodnego Wilka.
 4. Reklamacje

  1. Reklamacje oraz uwagi odnośnie przebiegu oraz organizacji Promocji „Śniadaniówka za 1 grosz” mogą być zgłaszane tylko pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Promocja „Śniadaniówka za 1 grosz” w terminie 7-dni od dnia nabycia lub próby nabycia towaru.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis przyczyny reklamacji
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14-dni od otrzymania listu poleconego i powiadomi o wyniku jej rozpatrzenia zwrotnie listem poleconym wysłanym na wskazany w reklamacji przez uczestnika adres do korespondencji.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Udział w Przedsprzedaży jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Przedsprzedaży, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Przedsprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.). Uczestnikowi (w rozumieniu OWU) przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w ustawy.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych przypadkach. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Przedsprzedaży w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym informuje w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu sklepu www.glodnywilknatropie.pl, a także postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.