Regulamin Klubu Głodnego Wilka

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Klub Głodnego Wilka” (dalej: „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest jest Super Bites sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7D/57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000760804, NIP: 5213848834, ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 Warszawa; www.glodnywilknatropie.pl, e-mail: auu@glodnywilknatropie.pl (dalej: „Organizator”).
  3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

   • Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.glodnywilknatropie.pl (dalej: „Sklep internetowy”),
   • Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. Okres Promocji: Promocja trwa od 15.09.2019 r. do odwołania przez Organizatora.
  5. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  6. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego, który posiada indywidualne konto w Sklepie internetowym www.glodnywilknatropie.pl oraz zapisał się do Newslettera Organizatora. Taki Użytkownik jest uznawany za członka Klubu Głodengo Wilka. Ilekroć w regulaminach innych promocji organizowanych przez Organizatora jest mowa o członku Klubu Głodnego Wilka, należy przez to rozumieć Uczestnika Promocji, o którym mowa w niniejszym punkcie.
 2. Zasady udziału w Promocji 

  1. Każdy Użytkownik, który posiada indywidualne konto w Sklepie internetowym oraz który zapisał się do Newslettera Organizatora, w Okresie Promocji otrzyma 7% rabatu na każde zakupy dokonywane w Sklepie internetowym (bez kosztów dostawy). Rabat 7% naliczony zostanie automatycznie w koszyku danego Użytkownika.
  2. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
  3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z możliwością wykorzystania kodów rabatowych. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z dowolnego kodu rabatowego automatycznie rabat 7%, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, przestaje obowiązywać.
  4. Wskazuje się, że usunięcie konta w Sklepie internetowym lub wypisanie się przez Uczestnika Promocji z Newslettera w Okresie Promocji powoduje utratę prawa do 7% rabatu, o którym mowa w punkcie 1.
  5. Promocja obejmuje zarówno osoby, które założą konto w Sklepie internetowym i zapiszą się do Newslettera w Okresie Promocji, jak i osoby, które w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają konto w Sklepie internetowym oraz są zapisane do Newslettera, jak również osoby, które posiadają konto w Sklepie internetowym i zapiszą się do Newslettera dopiero w Okresie Promocji i odwrotnie (są zapisane do Newslettera, lecz założą konto w Sklepie internetowym dopiero w Okresie Promocji).
  6. Promocja i wynikające z niej rabaty stosują się tylko do produktów oferowanych w regularnej cenie i nie łączą się z żadną inną promocją lub wyprzedażą uruchomioną w danym momencie w Sklepie internetowym.
 3. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Cybernetyki 7D/57, Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Klub Głodny Wilk” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: auu@glodnywilknatropie.pl.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Postanowienia końcowe

  Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.glodnywilknatropie.pl.