Regulamin serwisu

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu,
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.glodnywilknatropie.pl,
  4. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem glodnywilknatropie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Super Bites sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu,
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów oferowanych w Sklepie.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod glodnywilknatropie.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem glodnywilknatropie.pl, prowadzony jest przez jest Super Bites sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Racławickiej 6/22 w Warszawie, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000760804, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5213848834, REGON: 381953621, dalej jako „Super Bites sp. z o.o.”
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu,
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu,
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.
  5. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Super Bites sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.glodnywilknatropie.pl.
  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ochrona danych osobowych

  Super Bites sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cybernetyki 7D/57 w Warszawie, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000760804, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5213848834, REGON: 381953621 jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu glodnywilknatropie.pl w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności („Polityka Prywatności”) włączonej do niniejszego Regulaminu przez odniesienie.

 4. Zasady korzystania z Serwisu www.glodnywilknatropie.pl

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Super Bites sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Super Bites sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Super Bites sp. z o.o.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Super Bites sp. z o.o.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Super Bites sp. z o.o.,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   • korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.glodnywilknatropie.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   • przedmiotu zamówienia,
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   • wybranej metody płatności,
   • wybranego sposobu dostawy.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Super Bites sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr …”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej oraz Paczkomatów. Koszty dostawy wynoszą: Kurier – 14,50 zł, Paczkomaty Inpost – 9,90 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail faktury VAT w wersji elektronicznej.
 7. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej  http://www.tpay.com/
 8. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, muszą Państwo poinformować glodnywilknatropie.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: info@glodnywilknatropie.pl albo na adres: Super Bites sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 Warszawa.
   Przed realizacją wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@glodnywilknatropie.pl
  4. W e-mailu należy podać numer zamówienia, którego ma dotyczyć zwrot oraz numer konta, na który winien nastąpić zwrot należności.
   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   Zwracany przez Klienta produkt zostanie przyjęty tylko w przypadku produktu nieużywanego i nienoszącego śladów eksploatacji oraz, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Produkt nie może być zwrócony, jeśli Klient zdjął lub uszkodził opakowanie. Odsyłany produkt wraz z oryginalnym opakowaniem powinien zostać starannie zabezpieczony, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będącego wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania oraz/lub niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki.

  5. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.
  6. W przypadku zwrotu zamówienia, po tym jak zwrócony produkt zostanie przez nas zarejestrowany i uznany za pełnowartościowy, Super Bites Sp z o.o. przeleje należną kwotę na Państwa konto.
  7. Mogą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na dares info@glodnywilknatropie.pl lub skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, który należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do odsyłanego Towaru. Korzystanie z formularza zwrotu. Proces dokonywania zwrotów Towaru opisany jest na stronie www.glodnywilknatropie.pl/zwroty-i-reklamacje
 9. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Super Bites sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@glodnywilknatropie.pl. Super Bites sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres info@glodnywilknatropie.pl
  3. Super Bites sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  4. Proces składania reklamacji opisany jest na stronie www.glodnywilknatropie.pl/zwroty-i-reklamacje
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Super Bites sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Super Bites sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Super Bites sp. o.o., ul. Cybernetyki 7D/57, 02-677 Warszawa, mailowo pod adres info@glodnywilknatropie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  5. Super Bites sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Super Bites sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Super Bites sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Super Bites sp. z o.o..
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ważny komunikat serwisu glodnywilknatropie.pl

Wszystkie treści opublikowane na www.glodnywilknatropie.pl mają wartość wyłącznie informacyjną. W żadnym wypadku nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej, psychologicznej, prawniczej ani też żadnej innej.